Del

Rejsebetingelser for pakkerejser

Læs eller download vores rejsebetingelser som PDF - klik her

Norsk Rejsebureau ApS – Frederiksberggade 10, 1459 København K. Tlf. 33 12 45 65. norskrejsebureau.dk
CVR nr. 43 38 13 93. Reg. nr. 3467 i Rejsegarantifonden. Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Hvad er en pakkerejse:
En pakkerejse består af minimum to af følgende rejseydelser, der skal bestilles samtidig:
* Transport
* Indkvartering
* Turistmæssig ydelse
* Billeje

Transport = Fx fly, bus, tog, færge m.m.
Indkvartering = Fx hotel eller hytte m.m.
Turistmæssig ydelse = kan være mange forskellige ting. Det afgørende er, at det er væsentligt i
forhold til det samlede produkt, hvor det er kombineret med en af de tre andre.

Almindelige betingelser for pakkerejser
Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Norsk Rejsebureau ApS (i det følgende rejsearrangøren)
og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i
overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og
sammensatte rejsearrangementer).

1. Aftaleindgåelse:

1.1. Indgåelsen
En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende
for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser,
der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.
Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser.
Den rejsende accepterer skriftligt/mundtligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den
rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af
tilbuddet.
Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted accepterer den rejsende rejsearrangørens
tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen
udleveret disse almindelige betingelser.
Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den
rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde
disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den
rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk.
Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først
anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som
angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

1.2. Rejsedokumenter
Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne
(eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.
Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og
rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den
postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse
aftalens indgåelse. Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er
nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.
Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 72 timer, skal den rejsende straks
kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende
forinden tjekke spam-filtret.
Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske
oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne
ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling:

2.1. Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter,
afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den
rejsende har købt hos rejsearrangøren.
På destinationerne og i lufthavnene kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer,
bagage og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger
relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af
aftalen. Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at
prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2. Betaling
Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at
annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den
rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den
manglende betaling.

3. Afbestillings- og rejseforsikring:
Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller
forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen
(afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død
(rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer. https://www.gouda.dk/privat/betingelser

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren,
skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået, og
rejsearrangøren orienterer i den forbindelse og i god tid inden aftaleindgåelse den rejsende om
følgende oplysninger:
Rejsearrangøren er forsikringsformidler for ovennævnte forsikringsprodukter og vores kontaktdata
er følgende: Norsk Rejsebureau Aps Frederiksberggade 10. 1 sal 1459 København K
Den rejsende kan klage over rejsearrangøren som forsikringsformidler ved at sende en klage til
skadeforsikringsselskabet, som sælger forsikringsprodukterne.
Rejsearrangøren er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder, der opfylder betingelserne
for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Der er tale om et offentligt register, og
den rejsende kan rette henvendelse til Finanstilsynet for at kontrollere, om rejsearrangøren er opført
i det pågældende register.
Norsk Rejsebureau ApS modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsprodukter.
Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- og afbestillingsforsikring via dit indbosforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen. 
Rejsearrangøren formidler forsikring for følgende skadesforsikringsselskab
Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV.

4. Den rejsendes generelle pligter:

4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)
Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved
rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og
bevis for påkrævede vaccinationer.
Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder
oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden
om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige
dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der
særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan
kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.
Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne
for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab,
skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den
korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne
sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2. Bevægelseshæmmede personer
Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for
bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode
rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes
behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle
nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

4.3. Navne på rejsedokumenter
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er
identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på
uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til
rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes
forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den
rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

4.4. Rettidigt fremmøde
I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende
rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den
rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte
rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller
rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne
benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.
Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den
rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en
flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.
Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller
ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen.
Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må
forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.
Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at
orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det
hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive
oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren,
repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

4.5
Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede
transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med
oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet
afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den
rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

4.5. Ordensbestemmelser
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens
underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.
Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne
tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes
repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende
ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning
ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.
Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke
begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes
upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den
rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor
rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6. Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede
dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om
rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken
mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger,
mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter
medfører.

5. Ændringer af den indgåede aftale:

5.1. Overdragelse af pakkerejsen
Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr svarende til prisen på ny
flybillet/transportbillet og/eller name change fee (Navne ændring, hvor dette er muligt), plus den omkostning/gebyr arrangøren kan blive pålagt af pakkerejsens underleverandører, samt den brugte arbejdstid på disse ændringer. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.
Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af
rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af
rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.
Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt
overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i
overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.
I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår
i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).
Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan
ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser,
der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.
Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk
for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. Prisændringer
Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen,
såfremt der sker ændringer i:
- prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
- skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke
er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen.
Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris
3000 DKK
Heraf brændstoftillæg:
200 DKK
Stigning i brændstoftillæg:
50 DKK
200 DKK + 50 DKK 3.050 DKK
3000 DKK
Heraf skatter og afgifter:
500 DKK
Stigning i skatter og afgifter:
100 DKK
500 DKK + 100 DKK 3.100 DKK


Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den
samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens
pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den datoen
for den fastsatte kurs.
Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og
prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen
kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens
pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.
Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en
prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den
forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

5.3. Den rejsendes ændringer af pakkerejsen
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte
rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal
den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke
forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den
eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen,
anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse.

5.4.1. Uvæsentlige ændringer.
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage
uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at
acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden
unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2. Andre ændringer.
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;
▪ foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
▪ eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har
accepteret at levere,
▪ eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%
har den rejsende følgende rettigheder:
▪ den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
▪ eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.
Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og
oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens
pris.
Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere
om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist
indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.
Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge
af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og
ekstraordinære omstændigheder

6. Aftalens ophør:

6.1. Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1
samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen

6.2.1. Normale afbestillingsvilkår
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående (næste
side) standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse
skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret,
svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg
af de afbestilte rejseydelser.

▪ Afbestillingsbestemmelser for hotelrejse: Ved afbestilling mere end 45 dage før afrejse er det
indbetalte depositum tabt. Fra 44. dag før afrejse ingen refundering. Efter afrejse: hverken hel eller
delvis refundering af ubenyttede ydelser.

▪ Afbestillingsbestemmelser for hytter / lejligheder med 13 eller færre ordinære sengepladser: Ved
afbestilling mere end 8 uger før lejemålet er hele det indbetalte depositum tabt. Der hæftes for hele
lejemålet fra 8 uger før ankomst. Ved senere afbestilling hæftes for hele lejebeløbet.
Afbestillingsreglerne for hytter/lejligheder gælder også, når de indgår i en pakkerejse. NB I tillæg til
ovennævnte kommer der afbestillingsgebyr på transport. Gebyrets størrelse vil være afhængigt af
transporttypen og afbestillingstidspunkt - op til 100% -spørg i bureauet. Efter afrejse: hverken hel
eller delvis refundering af ubenyttede ydelser.

▪ Afbestillingsbestemmelser for hytter / lejligheder med 14 eller flere ordinære sengepladser: Ved
afbestilling mere end 13 uger før lejemålet er hele det indbetalte depositum tabt. Der hæftes for hele
lejemålet fra 13 uger før ankomst. Ved senere afbestilling hæftes for hele lejebeløbet.
Afbestillingsreglerne for hytter/lejligheder gælder også, når de indgår i en pakkerejse. NB I tillæg til
ovennævnte kommer der afbestillingsgebyr på transport. Gebyrets størrelse vil være afhængigt af
transporttypen og afbestillingstidspunkt - op til 100% -spørg i bureauet. Efter afrejse: hverken hel
eller delvis refundering af ubenyttede ydelser.

▪ Afbestillingsbestemmelser for fly: På flyrejser vil der i tillæg til forannævnte afbestillingsgebyr
komme et gebyr på kr. 600 pr. person, dog max. rejsens pris. Flybilletter kan ikke ændres/refunderes
efter udstedelse uden gebyr op til 100%.

▪ Individuelle betingelser fremsendes på Hurtigruten/Explore, grupperejser og special kampagner

6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis
der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære
omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer
til destinationen.
For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og
ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til
destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet,
sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.
Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke
ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.
Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller
burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt
Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige
afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.
For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der
foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen,
har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.2.3. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr.
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes
afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest
beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3. Rejsearrangørens opsigelse

6.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af
rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor
mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen
gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren
ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen
af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end
▪ 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
▪ 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
▪ 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

6.3.2. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er
forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og
rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden
pakkerejsens begyndelse.
Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest
14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Mangler og reklamation:
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende
straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på
rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.
Hvis rejsearrangørens repræsentanter eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter
den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for
arrangøren.
Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere
og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig
form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den
rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

8. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar:
Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa
og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.
Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af
Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning
392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007
(jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som
gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.
Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat
til:
▪ Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at
det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands
uagtsomme eller ukorrekte opførsel
▪ Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
▪ Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning
392/2009 er sat til:
▪ Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens
årsag samt transportørens udviste skyld
▪ Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
▪ Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet:
12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
▪ Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer:
3.375 SDR
Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning
1371/2007 er sat til:
▪ Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
▪ Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
▪ Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
▪ Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade
forvoldt på grund af fejl fra dennes side
For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller
beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale
konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning:
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet
reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid
efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende
retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.
Den rejsende kan klage til norsk@norskejsebureau.dk eller 33124565.

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation
Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende
også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger
om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale
konventioner, der også regulerer dette forhold.
Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har
rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og
sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har
modtaget fra transportøren.

11. Værneting og lovvalg:
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller
formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1,
st. Bygning 91, 2800 Kongens Lyngby.
Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.
Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online
tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug
herfor norsk@norskrejsebureau.dk.
Rejsearrangøren er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at
opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation
fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.
Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse
og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet,
skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig
afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Romkonventionen af 1980.

12. Garanti i Rejsegarantifonden
Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes
betalinger hos:
Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

Opdateret 20 juli 2022